ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

Документите за кандидатстване се подават в сградата на ЧПГИТКН – Учебен корпус на Технически университет – гр. Варна, 3-ти етаж.

 

График на дейностите за прием 2019-2020 година в ЧПГИТКН

 •  3 - 16 юни 2019 г. – онлайн подаване на заявление за кандидатстване в ЧПГИТКН чрез попълване на формуляр от сайта на гимназията;

 • 17 - 21 юни 2019 г. - подаване на заявление за кандидатстване и заявление за полагане на изпит по изобразително изкуство в сградата на ЧПГИТКН;

 • 24 юни 2019 г. - изпит по рисуване от 30 часа в сградата на ЧПГИТКН;

 • 27 юни 2019 г. - обявяване на резултатите от изпита по рисуване в ЧПГИТКН;

 • 3 - 5 юли 2019 г. - представяне на служебни бележки (оригинал и копие) с резултатите от НВО по БЕЛ и математика и служебна бележка с оценка от изпит по рисуване в ЧПГИТКН или друго училище;

 • 8 - 16 юли 2019 г. -  записване на приетите кандидати на първия етап;

 • 17 - 19 юли 2019 г. - обявяване броя на незаетите места и подаване на документи за участие във втори етап;

 • 22 - 24 юли 2019 г. - записване на приетите кандидати на втория етап;

 • 25 - 26 юли 2019 г. - обявяване броя на незаетите места и подаване на документи за участие в трети етап;

 • 29 - 30 юли 2019 г. - записване на приетите кандидати на третия етап;

 • 31 юли -  обявяване броя на незаетите места след третия етап.

Комисия, определена със заповед на директора на ЧПГИТКН, класира учениците по бал в низходящ ред. 

Резултатите от приема за свободните места след всеки етап се обявяват в сайта на гимназията.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Служебна бележка (оригинал и копие) от предходното училище с резултатите от НВО по БЕЛ и по математика.
 2. Свидетелство за завършено основно образование – VІІ клас (оригинал и копие).
 3. Заявление (по образец) за участие в класирането, което ще получите в гимназията, при подаване на документите.
 4. В случай, че учениците към датата на подаване на заявлението не са получили нужните документи за кандидатстване, задължително трябва да ги представят до 5 юли 2019 година (вкл.) за първо класиране.
 5. Документ за самоличност на кандидата.
 6. Медицинско свидетелство (оригинал и копие) от общопрактикуващия лекар удостоверяващо, че ученикът може да упражнява желаната професия (задължително да е включена допълнителна информация за цветоусещане).
 7. След 27 юни 2019 г. за специалността „Промишлена естетика и дизайн“ - служебна бележка (оригинал и копие) с резултати от изпит по рисуване, издадена от ЧПГТИКН или от училището, в което кандидата се е явявал на изпит.

Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

При подаване на документите кандидатите представят за сверяване оригиналите на документите.

Изпит по рисуване - етюд на геометрични и природни форми, разработени обемно с графичен материал по избор.

Изпитът по рисуване ще се проведе на 24 юни 2019 г. от 8.30 часа в сградата на ЧПГИТКН.

Кандидатите да се явят в училището в 8.00 ч. в деня на изпита и да носят:

 • Лична карта;
 • Входящ  номер, получен при подаване на документите;
 • Черен материал: моливи или въглен /по желание/;
 • Гуми;
 • Подложка.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТА ПО РИСУВАНЕ  - 27 юни 2019 г.

 

Необходими документи за записване на ученици приети след VII клас:

 1. Служебна бележка с резултатите от НВО - оригинал 
 2. Свидетелство за основно образование - оригинал
 3. Заявление за записване - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 4. Договор за обучение в ЧПГИТКН - бланка на гимназията - предоставя се при записването
 5. Формуляр на ученика - бланка на гимназията - предоставя се при записването.
 6. Декларация за обработване на лични данни - предоставя се при записването.
 7. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар).

 

Финансови условия


Специалности: Системно програмиране и Автоматизирани и роботизирани системи са платено обучение с годишна такса 3 500 лв., платима на две вноски – 2000 лв. при записване и 1500 лв. до 31 януари 2020 г.


Специалности: Възобновяеми енергийни източници и Промишлена естетика и дизайн са без такса за обучение.

Банкова сметка:
Получател: Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки
International ASSET  BANK
Клон Варна
IBAN: BG63 IABG7479 1000 3017 01
BIC: IABGBGSF
Заплаща се в лева

 

ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС

Свободни места за прием след осми клас за учебната 2019/2020 година се обявяват на 1 юли 2019 г. в сайта на гимназията.