Подаване  на  документи за кандидатстване за стипендии на ученици в Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки след завършено основно образование - ПЪРВИ СРОК на учебната 2018/2019 г.

 1. Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си в дирекцията на гимназията (стая 302), в срок до 30.11.2018 г.
 2. Заявления-декларация се изтеглят от сайта.
 3. Учениците нямат право на стипендия, когато:

- Повтарят учебната година, независимо от тяхното социално положение, с изключение на повтарящи поради болест;

- Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет  по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията;

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 1. За постигнати образователни резултати на ученици с успех от 5,50 до 6,00  считано от 15.09.2018 г. до 31.01.2019 г.
 2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на ученици с успех от 4,50 до 5,49 и с доход на член от семейството до 510 лв., за периода от м. април 2018 г.  до м. септември 2018 г., считано от 15.09.2018 г. до 31.01.2019 г.
 3. За ученици без родители или с един родител, считано от 15.09.2018 г. до 31.01.2019 г.

Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 

Заповед на управителя от 31.10.2018 г.

 1. Стипендии за постигнати образователни резултати - чл. 4, ал. 1,т.1 от ПМС 328
 • Критерий за класиране на учениците:

 Успех не по-нисък от отличен 5.50 за предходната учебна година по учебни предмети от ЗП/ПП и ЗИП;

За учениците, кандидатстващи за стипендия от началото на VIII клас се взема предвид успеха от националните външни оценявания или успеха от предходната учебна година.

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) копие на документ, доказващ разрешено постоянно пребиваване /отнася се за чудите граждани/

 1. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - чл. 4, ал. 1, т.2 от ПМС 328 :
 • Критерии за класиране на учениците:

- месечен доход на член от семейството.

 Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца /м.04.2018-09.2018 г. вкл./. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца /510,00 лв./ ;

- минимален успех — Много добър 4,50 за предходната учебна година или от националните външни оценявания за ученици от VIII клас или успеха от предходната учебна година.

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) служебни бележки за брутния доход на всеки отделен член на семейството на ученика за предходния 6-месечен период - от месец 04.2018 г. до м.09.2018 г. включително. Служебните бележки се издават от местоработата на членовете на семейството на ученика за брутен доход по трудови правоотношения.

в) удостоверение от НОИ при:

- доходи от пенсии без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/;

- доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване /детски надбавки и болнични/ без еднократните помощи.

г) документ от Бюрото по труда за удостоверяване на регистрацията през периода, за който се доказва дохода.

д) удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

е) служебни бележки за получени стипендии на учащите се братя, сестри и деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него /с изключение на получаваните стипендии по Постановление № 328/. В случай, че не получават стипендия представят служебна бележка от учебното заведение, удостоверяващо това.

ж) служебни бележки или уверения, че пълнолетните братя, сестри и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него, ненавършили 20 години, продължават да учат за придобиване на средно образование.

з) документи за доказване на доходи от наем, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението - декларация.

е) копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка.

ж) копие от смъртен акт - при починал родител

 1. Месечна стипендия за подпомагане на ученик с трайни увреждания ­- чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС 328

За подпомагане на ученици с трайни увреждания —„лице с трайно увреждане” съгласно §1 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане и с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) решение на органите на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК).

 1. Стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ПМС 328 се отпускат:

-На ученици без родители — „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

- На ученици само с един родител - по предложение на комисията по чл.8 от ПМС 328;

 •  Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец -  Изтегли;

б) копие на удостоверение за раждане на ученика;

б) документи, удостоверяващи, че ученикът е без родители или само с един родител:

 - копие от смъртен акт;

- копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

 1. Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1 от ПМС 328 се отпускат:

За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование — смърт на родител; трайни увреждания на родител /при ученик с един родител/; трайни увреждания на двама родител; продължително заболяване на ученика; от семейства в затруднено материално положение и други;

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) мотивирано становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

в) документи, удостоверяващи основанието.

 1. Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 2 от ПМС 328 се отпускат:

За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) мотивирано становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

в) документи, удостоверяващи основанието.

 1. Целеви стипендии по чл. 6 от ПМС 328:

Учениците могат да кандидатстват и за отпускане на еднократни и месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му — покриване на разходи за пътуване; участие в международни олимпиади и състезания; квартирни разходи; подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала и други.

Разходите, за които се отпускат целевите стипендии се доказват с разходо оправдателни документи и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

 Едни и същи обстоятелства не може да са основание за получаване на ученика на еднократна стипендия по т.6 и по еднократна целева стипендия по т. 7.

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли ;

б) мотивирано становище от класния ръководител с предложение за отпускане на стипендия.