Подаване  на  документи за кандидатстване за стипендии на ученици в Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки за ВТОРИ СРОК на учебната 2018/2019 г.

 1. Учениците, могат да кандидатстват за стипендия, като подадат документите си стая 302, в срок до 28.02.2019 г.
 2. Заявления-декларация се изтеглят от сайта.
 3. Учениците нямат право на стипендия, когато:

- Имат наложена санкция с решение на педагогическия съвет  по чл. 206, ал. 3 от ЗПУO, за срока на санкцията;

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 1. За постигнати образователни резултати на ученици с успех от 5,50 до 6,00  за първия учебен срок на учебната 2018/2019 година.
 2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането на ученици с успех от 4,50 до 5,49 и с доход на член от семейството до 560 лв., за периода от м. август 2018 г.  до м. януари 2019 година.
 3. За ученици без родители или с един родител.

Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 

Заповед на управителя на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки за условията и реда за получаване на стипендии от учениците.

 1. Стипендии за постигнати образователни резултати - чл. 4, ал. 1,т.1 от ПМС 328
 • Критерий за класиране на учениците:

 Успех не по-нисък от отличен 5.50 за първия учебен срок на учебната 2018/2019 година;

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) копие на документ, доказващ разрешено постоянно пребиваване /отнася се за чудите граждани/

 1. Месечна стипендия за подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - чл. 4, ал. 1, т.2 от ПМС 328 :
 • Критерии за класиране на учениците:

- месечен доход на член от семейството.

 Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца /м.08.2018-01.2019 г. вкл./. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца /560 лв./ ;

- минимален успех — Много добър 4,50 за за първия учебен срок на учебната 2018/2019 година.

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) служебни бележки за брутния доход на всеки отделен член на семейството на ученика за предходния 6-месечен период - от месец 04.2018 г. до м.09.2018 г. включително. Служебните бележки се издават от местоработата на членовете на семейството на ученика за брутен доход по трудови правоотношения.

в) удостоверение от НОИ при:

- доходи от пенсии без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност/;

- доходи от обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване /детски надбавки и болнични/ без еднократните помощи.

г) документ от Бюрото по труда за удостоверяване на регистрацията през периода, за който се доказва дохода.

д) удостоверение от Социално подпомагане при доходи от месечни помощи и добавки по Закона за семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.

е) служебни бележки за получени стипендии на учащите се братя, сестри и деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него /с изключение на получаваните стипендии по Постановление № 328/. В случай, че не получават стипендия представят служебна бележка от учебното заведение, удостоверяващо това.

ж) служебни бележки или уверения, че пълнолетните братя, сестри и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него, ненавършили 20 години, продължават да учат за придобиване на средно образование.

з) документи за доказване на доходи от наем, хонорари и други доходи, декларирани в заявлението - декларация.

е) копие от съдебно решение за прекратяване на брака и присъдена издръжка.

ж) копие от смъртен акт - при починал родител

 1. Месечна стипендия за подпомагане на ученик с трайни увреждания ­- чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС 328

За подпомагане на ученици с трайни увреждания —„лице с трайно увреждане” съгласно §1 т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане и с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто;

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) решение на органите на медицинската експертиза (ТЕЛК/НЕЛК).

 1. Стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ПМС 328 се отпускат:

-На ученици без родители — „Ученик без родители“ е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

- На ученици само с един родител - по предложение на комисията по чл.8 от ПМС 328;

 •  Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец -  Изтегли;

б) копие на удостоверение за раждане на ученика;

б) документи, удостоверяващи, че ученикът е без родители или само с един родител:

 - копие от смъртен акт;

- копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение.

 1. Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1 от ПМС 328 се отпускат:

За преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование — смърт на родител; трайни увреждания на родител /при ученик с един родител/; трайни увреждания на двама родител; продължително заболяване на ученика; от семейства в затруднено материално положение и други;

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) мотивирано становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

в) документи, удостоверяващи основанието.

 1. Еднократни стипендии по чл. 5, ал. 2 от ПМС 328 се отпускат:

За постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли;

б) мотивирано становище от класния ръководител до комисията с предложение за отпускане на стипендия.

в) документи, удостоверяващи основанието.

 1. Целеви стипендии по чл. 6 от ПМС 328:

Учениците могат да кандидатстват и за отпускане на еднократни и месечни целеви стипендии за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му — покриване на разходи за пътуване; участие в международни олимпиади и състезания; квартирни разходи; подпомагане на учебния процес с учебници и учебни помагала и други.

Разходите, за които се отпускат целевите стипендии се доказват с разходо оправдателни документи и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

 Едни и същи обстоятелства не може да са основание за получаване на ученика на еднократна стипендия по т.6 и по еднократна целева стипендия по т. 7.

 • Необходими документи за кандидатстване:

а) заявление-декларация по образец Изтегли ;

б) мотивирано становище от класния ръководител с предложение за отпускане на стипендия.