Уважаеми преподаватели, родители и ученици,

Учебният процес в ЧПГИТКН продължава дистанционно при утвърдения график за обучение в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационните технологии.

Предоставям Ви линк на заповедта на министъра на здравеопазването № РД-01-268/15.05.2020 година:

 http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/15/zapoved-rd-01-268-15-05-2020_g_ocxxEM9.pdf