Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки за учебната 2018/2019 година предлага на своите ученици следните занимания по интереси:

                         

                                      Тематична  област                                                                                                    

I

  Тематична област: Дигитална креативност

1

  Компютърно моделиране.  Преподавател: д-р Елена Колева     

II

  Тематична област: Математика

2

  Клуб Математика. Преподавател: инж. Нели Калчева     

III

  Тематична област: Изкуство и култура

3

  Литературен клуб.  Преподавател: Зухран Кадиева

4

  Класическа музика. Преподавател: композитор и изпълнител: Боян Дойчев

5

  Рисуване. Етюд.  Преподавател: Художник: Боян Янев

IV

  Тематична област: Спорт     

6

  Волейбол. Преподавател: треньор по волейбол: Валентина Георгиева

7

  Футбол. Преподавател: Валентина Георгиева

8

  Айкидо. Преподавател: инструктор по айкидо: Боян Янев

V

  Тематични области свързани с професионалното образование

9

  Възобновяеми енергийни източници. Преподавател: доц. д-р инж. Даниела Чакърова

10

  Програмиране. Преподавател: инж. Нели Калчева