Уважаеми преподаватели, родители и ученици!

Учебните занятия ще се провеждат дистанционно съобразно седмичната учебна програма.  Часовете ще започват в 8.30 часа и ще завършват в 13.00 часа, с продължителност от 30 минути и почивка от 10 минути. Ако учениците няма да имат час и това ще бъде упоменато. 

Часовете за следващите учебни дни, дистанционно ще се провеждат по следния график (до второ нареждане):

1 час - 8.30 - 9.00

2 час - 9.10 - 9.40

3 час - 9.50 - 10.20

4 час -10.30 - 11.00

5 час - 11.10 - 11.40

6 час - 11.50 - 12.20

7 час - 12.30 - 13.00

8 час - 13.00 - ФУЧ или индивидуални консултации след уговорка с преподавател

 

 8 a клас

1

2

3

4

5

6

7

8

Понеделник

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Първа група

Увод в програмира-

нето-учебна практика

Павлина

Линова

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език 

Английски език

Мариета Радева

Български език и

литература

Костадин Дюлгеров

Български

език и

литература

Костадин Дюлгеров

Информационни

технологии

Светлана Стоянова

Спортни дейности

Валентина Георгиева

Втора група

Материалозна-

ние

Гергана Русева

Вторник

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Български език и

литература

Костадин Дюлгеров

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език 

Английски език

Мариета Радева

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски

език

Мариета Радева

 

 

Втора група

Основи на програмира

нето

Никола Райков

Сряда

Предприема-

чество - ОПП

Даринка Павлова

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Български език и

литература

Костадин Дюлгеров

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски

език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Четвъртък

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Музика

Денка Стойнова

Час на класа Мариета Радева

Петък

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Математика

Светлана Стоянова

Философия

Валерия Василева

Програмиране-ФУЧ

Павлина Линова

Програмиране-ФУЧ

Павлина Линова

 

 

 

 

  8 б клас

1

2

3

4

5

6

7

8

Понеделник

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Материалозн ание

Гергана Русева

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

 

Вторник

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Български език и

литература

Павлина Иванова

Български език и

литература

Павлина Иванова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Основи на програмирането

Никола Райков

 

 

Сряда

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Предприема-

чество - ОПП

Даринка Павлова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Български език и

литература

Павлина Иванова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

 

Четвъртък

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Български език и

литература

Павлина Иванова

Музика

Денка Стойнова

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Час на класа Найденова Албена

 

Петък

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Чужд език -

Английски език

Найденова Албена

Информационни

технологии

Светлана Стоянова

Философия

Валерия Василева

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Спортни дейности

Валентина Георгиева

 

 

 8 в клас

1

2

3

4

5

6

7

8

Понеделник

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Материали и заготовки

Гергана Русева

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Информаци-

онни технологии

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

 

Вторник

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Български език и

литература

Павлина Иванова

Час на класа Даниел Тончев

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Спортни дейности

Валентина Георгиева

Сряда

Математика

Светлана Стоянова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Български език и

литература

Павлина Иванова

Български език и

литература

Павлина Иванова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

 

Четвъртък

Предприема-

чество - ОПП

Даринка Павлова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Български език и

литература

Павлина Иванова

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Музика

Денка Стойнова

Илюстрация на книга -

ФУЧ

Боян Янев

Илюстрация на книга -

ФУЧ

Боян Янев

Петък

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Философия

Валерия Василева

Чужд език -

Английски език

Даниел Тончев

Компютърна графика -

ФУЧ

Стефан Тенев

Компютърна графика -

ФУЧ

Стефан Тенев

 

 9 а клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Понеделник

Първа група

Увод в програмира-нето-учебна практика

Нели Калчева

Български език и

литература

Павлина Иванова

Първа група

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Математика

Светлана Стоянова

История и цивилизации

Лъчезар Аврамов

Биология и здравно

образование

Мирослава Първовска

Физика и астрономия

Нуртен Селимова

 

 

Втора група

Техническо чертане

Александрина Банкова

Втора група

Чужд език Английски език

Даниел Тончев

Вторник

Химия и опазване на

околната

среда

Жечка Владимирова

Първа група

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

История и цивилизации

Лъчезар Аврамов

Математика

Светлана Стоянова

Физика и астрономия

Нуртен Селимова

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Час на класа Светлана Стоянова

Основи на програмирането

Никола Райков

Основи на програмирането

Никола Райков

Втора група

Чужд език Английски език

Даниел Тончев

Сряда

Първа група

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Информаци-онни технологии

Светлана Стоянова

История и цивилизации

Лъчезар Аврамов

Биология и здравно

образование

Мирослава Първовска

Физика и астрономия

Нуртен Селимова

География и икономика

Андрей Едрев

 

 

 

Втора група

Чужд език Английски език

Даниел Тончев

Четвъртък

Химия и опазване на

околната

среда

Жечка Владимирова

Математика

Светлана Стоянова

Биология и здравно

образование

Мирослава Първовска

История и цивилизации

Лъчезар Аврамов

Музика

Денка Стойнова

Първа група

Чужд език -

Английски език

Мариета Радева

Физическо възпитание и спорт

Валентина Георгиева

Спортни дейности

Валентина Георгиева

 

Втора група

Чужд език Английски език

Даниел Тончев

Петък

Български език и

литература

Павлина Иванова

Български език и

литература

Павлина Иванова

Философия

Валерия Василева

География и икономика

Андрей Едрев

Първа група

Чужд език - немски

Наталия Бенева

Първа група

Чужд език - немски

Наталия Бенева

Програмиране-ФУЧ

Нели Калчева

Програмиране-ФУЧ

Нели Калчева

 

Втора група

Чужд език - руски

Найденова Албена

Втора група

Чужд език - руски

Найденова Албена