Училищни нормативни документи

- Закон за предучилищното и училищното образование.

- Закон за професионално образование и обучение.

- Правилник за дейността на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки

- Стратегия за развитие на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки за периода 2018 – 2022 година и план за действие за постигане на стратегическите цели

- Етичен кодекс на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки

- Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2018 - 2020) в Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки

 - Програма за превенция на ранно отпадането на деца от училище за периода 2018 г. — 2020 г.

- Организация на учебното време на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг, Технологии и Компютърни Науки 

Форми на обучение

- Годишен план на Частна Професионална Гимназия по Инженеринг,  Технологии и Компютърни Науки

- Училищен учебен план за VIII клас за специалност „Системно програмиране“

- Училищен учебен план за VIII клас за специалност „Възобновяеми енергийни източници“ 

- План програма за взаимодействие между училищната общност и родителите

- Пропускателен режим на Частна професионална гимназия по инженеринг, технологии и компютърни науки