П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНЖЕНЕРИНГ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ 

Глава ІX. УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ

А) ФОРМИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл. 31. Образователният процес в УЧИЛИЩЕТО се осъществява във форми и се организира съобразно изискванията на ЗПУО и ДОС, утвърдени с наредби на МОН.

 Чл. 31а. (1) Формите на обучение в УЧИЛИЩЕТО са: 

 1. дневна ;
 2. индивидуална – по реда на чл. 12, ал. 2, чл. 111, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗПУО, чл. 32, ал 2, т. 1 и т. 5 и чл. 36, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.;
 3. самостоятелна – по реда на чл. 12, ал. 2, чл. 112, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗПУО, чл. 32, ал 2,

т. 1, чл. 37, ал 2, т. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г.;

 1. вечерна;
 2. задочна.

(2) Изборът по ал. 1 се извършва вместо учениците и от тяхно име от техните родители.  Чл. 31б. Обучение в дневна форма  

 • Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.
 • Часът за спортни дейности и часът на класа се организират в дневната форма на обучение.

Чл. 31в. Обучение в индивидуална форма  (1) В индивидуална форма може да се обучават: 

 1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни.
 2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
 3. ученици с изявени дарби;
 • Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.
 • Когато обучението се осъществява по индивидуален учебен план с индивидуални учебни часове, индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по един или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план – чл. 95, ал. 1 и ал. 5 от ЗПУО.
 • Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището.
 • Изпитните сесии за определяне на срочна или годишна оценка в индивидуална форма на обучение се определят в ПРАВИЛНИКА.
 • За обучение в индивидуална форма по индивидуален учебен план, родителите заплащат допълнителни такси уговорени в „Договор за обучение в индивидуална форма“ или в анекс към действащия ДОГОВОР;

 Чл. 31г. Обучение в самостоятелна форма  

 • В самостоятелна форма може да се обучават ученици в задължителна училищна възраст – по желание на родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;;
 • Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план
 • Заявлението за записване/преминаване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди.
 • Изпитните сесии за определяне на срочна или годишна оценка в индивидуална форма на обучение се определят в ПРАВИЛНИКА
 • За самостоятелна форма на обучение в УЧИЛИЩЕТО, родителите заплащат такси уговорени в „Договор за самостоятелна форма на обучение“ или в анекс към действащия ДОГОВОР;